Logowanie | Rejestracja

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „SKLEP WIOSNY”

z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Postanowienia ogólne

§1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego

„Sklep WIOSNY” dostępnego pod adresem www.sklep.wiosna.org.pl.

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim

wyrażeń:

1) „Usługodawca" – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy

ul. Berka Joselewicza 21/3, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń,

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod

numerem 0000050905; adres poczty elektronicznej - biuro@wiosna.org.pl;

2) „Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkim załącznikami do niego;

Regulamin dostępny jest pod adresem

http://www.sklep.wiosna.org.pl/strona/stary-regulamin/ oraz w postaci pliku PDF

do pobrania pod adresem http://bit.ly/1uvBsuB .

3) „Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy pod nazwą

„Sklep WIOSNY” dostępny pod adresem www.sklep.wiosna.org.pl, którego

celem jest prowadzenie sprzedaży towarów oferowanych przez Usługodawcę.

4) „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;

5) „Kupujący” – Użytkownik, kupujący towar w sklepie internetowym

Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu;

6) „Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu

na rzecz Użytkowników;

7) „Newsletter” - usługa polegająca na otrzymywaniu drogą elektroniczną, na

wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, informacji

handlowych oraz informacji o działalności Usługodawcy.

Akceptacja Regulaminu

§2.

1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.

2. Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie

korzystania z Serwisu.

3. Użytkownik zamawiający Newsletter akceptuje dodatkowo Regulamin przy zamawianiu

tej usługi

4. Kupujący akceptuje dodatkowo Regulamin przy składaniu zamówienia.

Warunki techniczne świadczenia Usług

§3

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

1) przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych

właściwościach,

2) posiadania adresu email,

3) rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,

4) włączonej obsługi „cookies".

Użytkownik

§4

1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby, które zaakceptowały Regulamin.

2. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych

lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są

prawdziwe.

Usługi

§5

1. Serwis świadczy następujące usługi:

1) dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat funkcjonowania

sklepu internetowego w Serwisie,

2) dokonywanie zakupu w sklepie internetowym prowadzonym przez

Usługodawcę w Serwisie,

3) Newsletter.

2. Poprzez zamówienie „Newslettera” lub dokonanie zakupu w sklepie internetowym w

Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości

przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres, dotyczących działalności

Usługodawcy oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze

informacji handlowych.

3. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym w Serwisie odbywa się na podstawie

„Regulaminu sklepu internetowego „SKLEP WIOSNY”, znajdującego się pod adresem

http://www.sklep.wiosna.org.pl/strona/regulamin.

4. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne za wyjątkiem §5 ust. 1 pkt 2. Dochody ze

sklepu internetowego w Serwisie przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową

Usługodawcy.

Ochrona prywatności i dane osobowe

§6

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie

z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu - „Polityka prywatności".

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

§7.

1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności

intelektualnej.

2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako

całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę,

przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne

wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem

przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Przerwy w działaniu Serwisu

§8

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu

skutkujących jego czasową niedostępnością.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn

od niego niezależnych oraz za szkody poniesione przez Użytkowników z tego tytułu.

Postępowanie reklamacyjne

§9

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą

elektroniczną pod adresem sklep@wiosna.org.pl lub drogą listową na adres

Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).

2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich

otrzymania.

3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

Czas trwania umowy i jej zakończenie

§10

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin

zawarta jest na czas nieokreślony.

2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług

w ramach Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres

sklep@wiosna.org.pl bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).

Zmiany regulaminu

§11

Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

Prawo i jurysdykcja właściwa

§12

1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której

przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach

określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego

Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony

praw konsumentów.

Postanowienia końcowe

§13

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy

odpowiednich ustaw, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.

poz. 121),

2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn.

Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.

U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141,

poz. 1176 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

w ramach serwisu internetowego „Sklep WIOSNY”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ogólne

§1.

1. Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz

do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.

2. Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych

mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem

przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest

obowiązkowe.

Pozyskiwanie danych osobowych

§2.

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych

osobowych.

2. Korzystanie z Usługi „Newslettera” wymaga podania przez Użytkownika imienia i adresu

mailowego.

3. Kupujący podaje w odpowiednim formularzu swoje imię i nazwisko (nazwę firmy), numer

telefonu, adres e-mail i adres.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

§3.

1. Użytkownik zamawiający Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez

niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w

celu wykonania umowy.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla zapewnienia

Usług, o których mowa w ust. 1 i 2.

Przetwarzanie danych osobowych

§4.

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń,

dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju

przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed

dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

3. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom

trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

Prawa Użytkownika

§5.

Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich

zmiany oraz usunięcia.

Inne informacje o Użytkownikach i Usługach

§6.

1. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje

o Użytkownikach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług

i doskonalenia funkcjonalności Serwisu.

2. Usługodawca wykorzystuje „cookies” również w celu reklamy, badania rynku oraz

zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na

potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

3. W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe

informacje o Użytkowniku:

1) lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,

2) IP urządzenia dostępowego,

3) nazwy hostów,

4) szybkość połączenia,

5) czas spędzony w Serwisie,

6) rodzaj przeglądarki oraz jej język,

7) sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,

8) odwiedzane podstrony Serwisu.

4. Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za

pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.

5. Usługodawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką

prywatności: ”Warunki korzystania z Google Analytics”.

Postanowienia końcowe

§7.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach

stanowią:

1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz.

U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).