Logowanie | Rejestracja

________________________________________________________________________________


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


„SKLEP WIOSNY”


PROWADZONEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ


WWW.SKLEP.WIOSNA.ORG.PL


= = = PRZEZ = = =


STOWARZYSZENIE WIOSNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE


obowiązujący od dnia 29 września 2016 roku.


Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:


1. Sklep internetowy– sklep prowadzony przez Stowarzyszenie WIOSNA na stronie internetowej pod adresem www.sklep.wiosna.org.pl, za pośrednictwem którego Klienci mogą dokonywać zakupów towarów oferowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA.


2. Stowarzyszenie WIOSNA– podmiot prowadzący Sklep internetowy, z siedzibą w Krakowie (31-031), ul. Berka Joselewicza 21, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz równocześnie do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050905, NIP 675 12 87 092, REGON 356510550


3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Sklepie internetowym.


4. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.


5. Zamówienie– składane przez Klienta oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną w ramach działalności Sklepu internetowego.


6. Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


7. Strona internetowa– prowadzona pod adresem www.sklep.wiosna.org.pl, za pomocą której prowadzony jest Sklep internetowy.


8. Konsument- osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


9.u.p.k. -ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 827).


§ 1


Informacje handlowe zamieszczone na Stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.


§ 2


1.Minimalne wymagania techniczne do złożenia zamówienia to korzystanie z urządzenia połączonego z Internetem oraz korzystanie z uaktualnionej wersji aplikacji do przeglądania treści w Internecie (przeglądarki internetowej).


2.Złożenie Zamówienia następuje przez wypełnienie formularza widniejącego na Stronie internetowej, do którego dostęp jest uruchamiany po wybraniu opcji „Zamawiam” widniejącej obok towaru, będącego przedmiotem Zamówienia. Procedura złożenia Zamówienia kończy się poprzez wybranie opcji „Złóż zamówienie”. Przyjęcie Zamówienia następuje przez potwierdzenie Klientowi jego statusu, którym jest komunikat „Zamówienie zostało złożone” – widniejący na Stronie internetowej po skutecznym złożeniu Zamówienia.


3.Wypełnienie formularza następuje poprzez podanie przez Klienta jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania), adresu e-mail, numeru telefonu, określeniu sposobu dostawy oraz płatności.


4.Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem następuje po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia jego złożenia, które zostanie przesłane na podany przez niego adres e-mail. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane także potwierdzenie zawarcia umowy, na co Klient będący Konsumentem powinien wyrazić zgodę w momencie składania Zamówienia. W razie braku takiej zgody, umowa zostanie przesłana Klientowi będącemu Konsumentem wraz z zamówionym towarem.


5. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza widniejącego na Stronie internetowej, wybór formy płatności oraz sposobu przesłania zamówionego towaru. Warunkiem realizacji Zamówienia jest wprowadzenie wszystkich danych w poprawnym formacie.


6. Płatności mogą być dokonywane w następujących formach:


a) przelewem,


b) przelewem i kartą kredytową za pośrednictwem serwerów PayU,


c) płatności gotówkowej (w przypadku odbioru osobistego).


7. Przyjęcie do realizacji Zamówienia będzie dokonane po uprzednim uregulowaniu płatności za zamówiony towar. W przypadku Klientów będących Konsumentami przyjęcie do realizacji następuje bezpośrednio po zawarciu umowy, zgodnie z powyższym ust. 4. Zapłata za towar przez Klienta będącego Konsumentem powinna być dokonana w terminie 7dni od dnia złożenia Zamówienia.


§ 3


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Wysyłka towarów następuje co najmniej raz w tygodniu. Przedmiot Zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy. Dostawa towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może dokonać odbioru zakupionego towaru osobiście pod adresem ul. Berka Joselewicza 21 w Krakowie we wtorki między 9:00 a 11:00 oraz w środy między 15:00 a 17:30, po uprzednim otrzymaniu informacji, że towar jest gotowy do odbioru. W przypadku zadeklarowania przez Klienta osobistego odbioru towaru oraz niedokonania go w terminie 14 dniu od daty przekazania informacji, że towar jest gotowy do odbioru, Stowarzyszenie WIOSNA będzie uprawnione do wezwania Klienta do odbioru oraz wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu na jego realizację. W razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Stowarzyszenie WIOSNA będzie uprawnione do odstąpienia od umowy. W razie uprzedniej zapłaty przez Klienta za zamówiony towar, Stowarzyszenie WIOSNA dokona jego zwrotu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.


2. Umowa zawarta na podstawie Zamówienia będzie obowiązywać do czasu spełnienia świadczenia ze strony Stowarzyszenia WIOSNA oraz zapłaty (bądź odstąpienia od umowy) przez Klienta. Klient będący Konsumentem jest zobowiązany do wypełnienia zawartej umowy najpóźniej do dnia zakończenia jej obowiązywania.


§ 4


Cena zamówionego towaru jest wiążąca w momencie złożenia Zamówienia. Cena towaru nie zawiera kosztów przesyłki, które pokrywa Klient. Termin realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni plus czas przesyłki.


§ 5


Wszystkie ceny podawane na Stronie internetowej są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej według aktualnie obowiązujących przepisów.


§ 6


1. Stowarzyszenie WIOSNA dostarczy towar bez wad.


2. Klient może składać reklamacje za pośrednictwem:


a) listu przesłanego na adres Stowarzyszenia WIOSNA,


b) formularza kontaktowego dostępnego w zakładce http://www.sklep.wiosna.org.pl/strona/kontakt, dostępnego na Stronie internetowej,


c) telefonicznie, pod numerem: +48605180414,


3. Rozpatrzenie reklamacji dotyczących wad lub niezgodności dostarczonego towaru z umową nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dostarczenia wadliwego lub niezgodnego z umową towaru do Stowarzyszenia WIOSNA wraz z podaniem przedmiotu reklamacji oraz opisu reklamowanej wady.


4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu wad towaru lub niezgodności towaru z umową, powinien dostarczyć towar przesyłką poleconą za pobraniem, na adres ul. Berka Joselewicza 21, 31 - 031 Kraków, na koszt Stowarzyszenia WIOSNA.


5. O rozpatrzeniu reklamacji Klient jest informowany mailowo lub telefonicznie.


6. Spory dotyczące reklamacji mogą być rozstrzygane na drodze pozasądowej, w szczególności w drodze mediacji bądź arbitrażu, w tym przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie.


7. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może  złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 7


Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.


§ 8


1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, liczonych od dnia odebrania zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Zwrotowi podlega również koszt przesyłki towaru do Klienta będącego Konsumentem. 


2. Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki zwrotnej towaru zakupionego na podstawie umowy, od której odstępuje Klient niebędący Konsumentem.


3. Zwrot zakupionego towaru ze strony Klienta będącego Konsumentem oraz zwrot kosztów jego zakupu ze strony Stowarzyszenia WIOSNA, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Stowarzyszenie WIOSNA oświadczenia o odstąpieniu.


4. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie obejmuje zakupu książki znajdującej się w ofercie Sklepu internetowego, jeżeli Klient zamówił książkę z imienną dedykacją. W takim przypadku Sklep internetowy nie przyjmuje zwrotu zakupionego towaru.


§ 9


Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie (31-031), ul. Berka Joselewicza 21, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz równocześnie do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050905, NIP 675 12 87 092, REGON 356510550.


Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@wiosna.org.pl. Wskazany adres poczty elektronicznej służy załatwianiu wszelkich spraw zgłaszanych przez Klienta, który może również kontaktować się pod numerem telefonu +48605180414 .


§ 10


Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji, która następuje poprzez zaznaczenie znajdującego się pod jego treścią przycisku „Akceptuję Regulamin”.


§ 11


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.


§ 12


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 września 2016 roku.